Máj - Glossary

a b c č d h ch ij k l m n o p r ř s š t u v z ž

a and
atd. = a tak dále etc.
ač although
ach ah
ale but
amarant amaranth
an who
anjel angel
asi about, perhaps
až until; when

a b c č d h ch ij k l m n o p r ř s š t u v z ž

ba indeed
barva colour
barviti to colour
báseň-básně f poem
baviti se to occupy oneself with
bázlivý timid, anxious, fearful
bažina swamp, marsh
běda alas, woe
běh course, run
bělavý whitish
bělmo whiteness, white (of eye)
bělost whiteness
bez without
Bezděz castle and town of Bezděz
beze = bez without
běžeti to run
bílý white
bíti to strike, hit
bitva battle
blankyt the azure
blankytný azure
bledě palely
bledší paler
bledý pale
blesk shine, glitter
blízký near, close
blíž(e) nearer, closer
blížiti se to approach
bloudící wandering
blouditi to wander
bludice wandering star
blysknavý glittering, shimmering
blysknouti to glitter, glint
blyštiti to glitter, shine, shimmer
boj fight, struggle, battle
bol pain
bolestný painful
bolný painful
bor pine (tree), pine wood
borek-borku pine wood
borový of pine, pine adj.
bouře storm
bouřný stormy
brada chin
brána, gen pl bran gate
brat =bratr brother
bratr brother
broubiti = vroubiti to border, to edge
brunatný = brunátný red-brown, purple, dark red
břeh bank, shore
bříza birch
buditi to awaken, to rouse
budoucí future, to come
Bůh God
by = aby in order that
bydliti to live (in a place)
byt being, existence, state of being, abode
býti-jsem etc. - byl to be
byť although, albeit

a b c č d h ch ij k l m n o p r ř s š t u v z ž

celý whole, the whole, entire
cesta way, journey, road, path
cíl aim, goal, destination
cit feeling
co 1. what; 2. like; 3. which; 4. while
cosi something
cvál = cval gallop

a b c č d h ch ij k l m n o p r ř s š t u v z ž

čáp stork
čas time
časem at times, from time to time
časně early, temporally
Čech a Czech
čekan gallows
čelo brow
černý black
červánky (red) sunset
český Czech
čest-cti f honour
či or
čí whose?
číle = čile briskly, nimbly, actively, in a lively way
čili or
čím, see co by which
čin deed
činiti to do, to make, to carry out (deeds)
čírý = čirý pure
číslo number
člověk person, man, human being
člůn = člun boat
člůnek = člunek little boat
čníti-ční-čněl jut, tower, protrude

a b c č d h ch ij k l m n o p r ř s š t u v z ž

dál(e) farther, further (off, away)
dál nn. distance
daleko far away, far off, far
dalekosáhlý far-reaching
dalekoť = daleko far
daleký distant, wide, vast
dalekýť = daleký distant
dálka distance
dalný = dálný distant
daný given
dáti-dá-dal to give
dav crowd, crush, mass
dávno long ago
dávný long-ago, long-past
dědictví inheritance, heritage
dědina (ancestral, home) village
děj action
delší longer
den day
déšť - deště m rain
dětinný childish, of childhood
dětinský (of) childhood adj.
dětinství childhood
děva maiden
díl part, division
dítě child
dítko (small) child
dívati se to look
dívčina maiden, girl
dívka girl
divoký wild
dlíti-dlí-dlel dwell, remain, linger
dlouho for a long time
dlouhý long
dnes today
do into, to
doba time, season, age
dobrý good
dokuď = dokud as long as
dol = dolina valley
dole below, down below
doleji further down/below
donésti bring
dopadnouti to reach by falling
doprovázeti to accompany
doručiti to deliver
dosáhnouti to reach, attain
dosažení reaching, attaining, achievement
doslechnouti to hear, catch the sound of
dostihnouti to reach, get as far as
dotazování questioning
dotýkati se (dotýče) to touch, concern
doubí oak wood, oaks
dovésti-dovede-dovedl to carry out
dozvěděti se-dozví se to learn, find out
drahý dear
drobný small, tiny
drozd thrush
druh companion
druhdy once, at another time, formerly
druhý second, other
dřímati to slumber
dřív(e) before, earlier
dub oak
duch spirit
důkaz evidence, proof
duše soul
dutý hollow
dva, dvě two
dvacátý twentieth
dvojí double, twofold
dvůr farm, yard, court, cf. German Hof
dým smoke

a b c č d h ch ij k l m n o p r ř s š t u v z ž

ha! ha!
háj grove
haliti to wrap, cover, envelop
hana shame, disgrace
hanebně shamefully
harfa harp
hasnoucí dying, perishing, going out (of light)
hasnouti to go out (of light), die, be extinguished
hejno flock
hemžení swarming
Hiršberg Hirschberg, town, in Czech Doksy
hladina surface (smooth)
hladký smooth
hlas voice; sound
hlásati to announce
hlava head
hlavní main, chief
hled gaze, glance
hledati to seek, look for
hleděti to look, gaze
hloub depth
hlouběji deeper, more deeply
hlubina the depth
hluboce deeply
hluboko deep (down)
hluboko (-ť) deep adv.
hluboký deep
hluk noise; mass
hned at once, immediately
hnutý moved
hodina hour
holoubátko little baby dove, Täubchen
holoubě baby dove
honiti to chase
hora hill, mountain, Berg
horlivý zealous, fervent
horní upper, hill-
hořeti to burn
hospodský innkeeper
houpati se to rock, sway, bob
Houska Houska, name of castle
hra game, play, sport
hrad castle
hráti-hraje-hrál to play
hrdliččin turtle-dove's
hrob grave
hrobník gravedigger
hrůza horror
hrůzný horrible
hřbitov graveyard, cemetery
hřmot clangor, clatter, thunder
huba mouth, maw
hučeti to make rushing/roaring/rustling noise
hudba music
husa goose
hvězda star
hvězdný starry, of stars
Hynek = Ignaz
hynouti to perish

a b c č d h ch ij k l m n o p r ř s š t u v z ž

chladný cold, cool
chod step, pace, walking
chrám temple, (large) church
chtíti-chce-chtěl to want, wish
chvění trembling vb nn
chvíle while, moment

a b c č d h ch ij k l m n o p r ř s š t u v z ž

i and, and also, also
intermezzo intermezzo
já I
jak like, as (if), as/when
jakby as if
jako like, as (if)
jakož i as likewise
jaký what kind of, what adj.
jakž just as
Jarmila girl's name, Spring-Beloved
jarní spring adj., vernal
jaro spring
jasna = jasného of the bright (short-form adj.)
jasně brightly
jasno brightness, the bright
jasný bright
jazyk language, tongue
je is
je them, neuter it
jeden jedna jedno one
jedenkrát one time
jediný one single, only
jednati to act
jednotlivý single, individual
jednou once
jednozvučně monotonously
jeho his, its
jehožto whose
její her adj.
jejich their adj.
jejž, form of jenž which
jekot yell, wail
jemný fine, delicate, tender, gentle
jen only, merely
jenž which
jestiť = jest + -ť, is
jestliže if
ještě still, once again
jeti-jede-jel to ride, to go
jeviti to reveal, show
jezerní of the lake
jezero lake
jež, form of jenž which
jich = jejich their, of them
jímati to grip, seize, take, capture
jindy at another time, at other times, once
jinošství youth, time of youth
jiný other, another
jiskra spark
jistý a certain, certain
jíti-jde-šel, šla, šli to go
jitro morning
Jitřena Dawn, Aurora
jitřní of morning
již = už now, already
již ne- no longer, no more
jméno name
jmutý = jatý seized, gripped

a b c č d h ch ij k l m n o p r ř s š t u v z ž

k to, towards
kam whither, to where
kamenný of stone
kapka drop
kaple chapel
kat hangman, executioner
každý (-ť) each, every
kde where
kdo who
kdy when
klečeti to kneel
klenutý vaulted, arched over
klesnouti to sink, fall
kletba curse
klín lap/womb, cf. German Schoss
klobouk hat
kloniti se to bend, to bow
kmen stock, trunk
kmit flicker, glimmer
kobka cell
kol around adv. and prep.
kolébka cradle
kolem around adv. and prep.
kolik a number of; how many
kolkolem all around
kolmý vertical, steep
kolo 1. wheel; 2. circle
Komm, Hynek [=person to whom this poem is dedicated]
konati se to take place
konec end
koření herbs, spices
kostlivec skeleton
kostlivý bony
kotouč disk, wheel, roll
koupati se to bathe
kouř smoke
kráčeti to step
kraj 1. land; 2. edge
krajina land, district, countryside
král king
krása beauty
krásný (-ť) beautiful, lovely
krátký short
krev-krve f blood
krk neck
krok step
krtek mole
krutý cruel
krýti se-kryje se-kryl se to cover itself
křik cry, shout(ing)
křížek (small) cross
křoví bushes
který who, which
ku = k to, towards
kudy which way
kůl pole, stake
kůň-koně m horse
kůže skin
kvapně hastily, quickly, suddenly
kvapný hasty, sudden
kvas feast, wake
kvésti-kvete-kvetl to bloom, flower, blossom
květ bloom, blossom, flower
květoucí = kvetoucí blooming, blossoming, flowering
kvíl = kvil wail
kvítí flowers

a b c č d h ch ij k l m n o p r ř s š t u v z ž

labuť swan
lámati to break
lampa lamp
láska love
lazurný azure
lebka skull
leč, léč but
ledvaže scarcely, hardly
lehký light
lehounce (very) lightly
lehounký (very) light
les wood, forest
lesk gleam, shine
lesknouti to gleam, to shine
lesní of the wood/forest
let flight
létající flying vb. adj.
letěti to fly
letící flying vb. adj.
letní of summer
léto 1. summer; 2. year
ležeti to lie
lháti-lže-lhal to lie = tell lies
-li do you? (interrogative particle)
líbý = libý lovely, delightful
líce cheek
lid the people
lidský human
lidstvo humanity, mankind
lílie = lilie lily, Seerose
list leaf
líti-lije-lil to pour
lkání sobbing
lkáti-lká-lkal to sob
loďka (small) boat
lom break (cliff); also quarry
loupežnický of robbers/bandits
lučina meadow
luh mead, lea
lůna moon
lůno womb, Schoss

a b c č d h ch ij k l m n o p r ř s š t u v z ž

máj May
májový of May
mala = malého of the small (short-form adj.)
malý small
marný vain, futile
matka mother
mdloba faint, swooning
mdlý faint, weak
meč sword
mech moss
menší smaller
měřiti to measure
měsíc moon; also month
městečko little town
město town
měšťan burgher
mezi between, among
míhati se to flash, flicker, shimmer, be glimpsed
mihnouti se to be glimpsed fleetingly
milenec lover (male)
milenka lover (female)
milost love, affection
milovaný loved, beloved
milý dear
mimo apart from
minouti to pass (of time)
mísiti se to mingle
místo place; space
míti-má-měl to have
mlada = mladého of the young
mladistvý youthful
mladost youth
mladý young
mlčeti to be silent
mlha mist
mluviti to speak
mnohovážený greatly respected
mnohý many a, many
množství multitude
moc-i f power, might
moci-může-mohl to be able
mocný powerful, mighty
modlitba prayer
modliti se to pray
modra = modrého of the blue
modravý bluish
modro = modré n blue (neuter sg. adj.)
modro nn. the blue
modrý blue
mokrý wet, damp
moralis moralis (moral, Latin)
mračno cloud
mrak cloud
mrákota swooning; cloud
mrtvý dead; the dead one
mříti-mře-mřel to die
msta revenge, vengeance
můj, má, mé my
muka pl. torment(s)
musit, muset to have to, must
muška firefly, little fly
my we
mysl the mind
myšlenka a thought, idea

a b c č d h ch ij k l m n o p r ř s š t u v z ž

na on, onto
nabýti-nabude-nabyl to take on, assume, acquire
nad(e) above
ňádro = ňadro breast
náhle suddenly
nahnutý bent
náhrobek gravestone, tombstone
najíti-najde-našel to find
nalézti-nalezne-nalezl to find
napnutý fixed, strained, stretched
náramný enormous, huge, great
národ nation, people
nářek lament, complaint
nasledující = následující following
nastati-nastane-nastal to come (on, of time of day/night)
nastávati to come on impf.
nastoupiti to come on (to replace), take over
náš, naše our
navzdy = navždy for ever, for always
nazývati se to be called
ne not
ne- not
neb for
nebe heaven, sky
nebesa pl the heavens
něco something, a bit
nedoslechnouti not to hear, catch sound
nehnutý motionless
nechati to leave
nechť let
nejblíž(e) nearest (to)
nejmilejší dearest
nejvejš = nejvýš highest, most of all
nejvyšší highest
nejzáz(e) backmost, farthest back
některý some
němý dumb, silent
nepohnutě motionless, not moving
nepohnutý motionless, fixed, immobile
neproměnně unchangingly
nepřemožen unbeaten, undefeated
nepřiblížiti se not to approach, come near
nepřítel enemy
nepřivézti -veze -vezl not to bring
neskončenost infinity
neskončený infinite
neslychaný = neslýchaný unheard of
nesměti se not to be allowed to, must not
nesmírný immeasurable, enormous
nésti-nese-nesl to carry
nešetřiti to pass over, not consider
nešťastný unhappy, unfortunate
neubývati not to pass away, not to lessen
neuhlídati not to see
neusmáti se not to smile
neuzříti not to see
nevěděti not to know
nevrátiti se not to return
nevstati not to rise
nevyhnutelně unavoidably
nevzbuditi not to awaken
nezírati not to see, gaze on
nezjeviti not to reveal
neznámý unknown
neznaný unrecognised
nezřízený unrestrained
než 1. before; 2. but; 3. than
nic nothing
nikde nowhere
nikdy never
níž(e) lower
nížiti se sink, go down, go lower
noc night
noční nocturnal, of the night
noha foot, leg
nouze need, poverty
nový new
nýbrž but
nynější the present, of now
nyní now

a b c č d h ch ij k l m n o p r ř s š t u v z ž

o +acc: on, against; +loc: about
ó oh, o
obdržeti to receive
obětovati to sacrifice, to dedicate
objetí embrace
objímati to embrace
obláček (little) cloud
oblak cloud
obličej face
obloha sky
obnažiti to bare, to lay bare
obrácen(ý) turned
obrátiti to turn
obrátiti se to turn (to), turn oneself
obraz image, picture
obražený reflected
obstarati to arrange, take care of
obzor horizon
od from
odbýti-odbude-odbyl carry out, accomplish, perform
ode = od from
odletěti fly away
odnésti-odnese-odnesl carry away, off
odpraven(ý) executed, dispatched
odstoupiti to step back
oheň-ohně m fire
ohromna = ohromného of a huge (short-form adj.)
ohromný huge
okazovati point
okénko little window
okno window
oko eye
omdlívati to faint, swoon
on, ona, ono he, she, it
onen, ona, ono that
opět again
opírati lean, rest
opřený leant, leaning
opustiti to leave, leave behind, abandon
osada settlement
ostatní the other, the rest (of)
ostrov island, i.e. here = peninsula, promontory
osvítiti light up, illuminate
otec-otce father
otvírati to open
oučel = účel aim, purpose
oud = úd limb
ouplný = úplný full, complete
ouval = úval vale, dale
ouzký = úzký narrow
oužiti = úžiti to narrow, to constrict
ozdoben(ý) adorned
ozvati se-ozve se-ozval se to resound
ozvěna echo
ozývati se to resound

a b c č d h ch ij k l m n o p r ř s š t u v z ž

pád fall
padající falling vb adj
padání the falling
padati to fall
padlý fallen
pahorek hillock
pak then
paměť-paměti f mind, thinking (memory)
pan Mr
pán lord, master
panna maiden, virgin
pára steam, vapour
pásek zone, strip, (belt)
pata heel
patřiti to look, gaze; (to belong)
pění singing vb nn
Pernštějn name of castle
péro feather; (pen)
peruť pinion, wing
pes-psa dog
pěti-pěje-pěl to sing
pevně firmly, fast
pevný firm, fast (of sleep)
pláč weeping, crying
plachta sail
plamenný flaming, of flames
planoucí burning, flaming, blazing
plášť cloak, coat
pláti-plaje-plál to flame, blaze
plavec boatman
plesati to dance, rejoice
plný full
ploužiti se to creep
pluk crowd, regiment
plynouti to float, flow
pníti-pní-pněl to be stretched, fixed, struck
po +acc: during; +loc: across, along, after
počínati se to begin
počíti-počnu-počal to begin
pod under, beneath
podávati si pass, hand (to one another)
pode = pod under, beneath
podobný similar
podzim autumn
pohlednouti to look, glance
pohnutí emotion
pohrávati to play, toy
pohřben(ý) buried
pohřeb burial, funeral
pohřební of burial, of funeral
pohynouti to perish
pokleknouti to kneel
poklid rest, calm, peace
pokořen(ý) humbled, submissive
pokropiti to sprinkle
pole n field
poledne midday, south
polétati to fly (about)
poletěti to fly
políti-polije-polil to pour over
pološerý half-dark, half-gloomy
polou half adv
pominulý past, bygone
pomoc-i f help
pomsta vengeance, revenge
pomstíti-pomstí-pomstil to avenge
ponaučení instruction
pootevřený half-open, partly open
popatřiti to take a look
popravce executioner
po prvé for the first time
posel-posla envoy, messenger
posledně (-ť) for the last time
poslední last, final
posléz = posléze finally, latterly
postava figure
postaven(ý) placed
pot sweat, perspiration
potok stream
potopiti se to drown oneself, be drowned, plunged
pouhý mere
poutník wayfarer, pilgrim
pouť journey, pilgrimage
považovati to consider
pověra superstition
pověst-i f legend, tale, narrative
povolný slow, easy
povzdechnouti to give a sigh
pozdě late adv
později later adv
pozdní late
pozdravovati to greet, give greetings to
poznamenání note
poznati-pozná-poznal to learn of, discover
poznav having learnt
požár fire, conflagration
pradávný ancient, long bygone
právě just adv.
praviti to say
pravý right
prázdno emptiness
pražský of Prague
prchnouti to flee, disperse
pro for
probíhati to run through
procitnouti to awaken (come round/to)
proč why
proletěti to fly through
proměněný transformed, changed
promyk ray (loanword from Polish)
pronésti-pronese-pronesl to bring (about, in its wake)
proniknouti to penetrate
prosvítati to shine through
proti opposite, against
protož therefore
prsa pl breast, chest
pruh strip, stripe, belt, furrow
průvod procession
první first
pryč away, begone!
přebývati to remain, dwell
před in front of, before
přejíti-přejde-přešel to pass, cross
překonávati to overcome
přelétati to fly across
přenésti-přenese-přenesl to carry off, away
přepnutý stretched across, spanning
přes across, over
přeskřípený gnashed, grated
přestání cease, ceasing
přestrašný most fearful, most awful
při by, beside; with
přiblížiti se to approach, come near
přichystán prepared, made ready
přijíti-přijde-přišel to come, arrive
přijmouti-přijme-přijal to receive, take
příklad example
přikloniti to lean, bend
příkrov shroud, covering
přikrýti-přikryje-přikryl to cover over
přikrývati to cover over
přimraziti to freeze (to the spot)
připraviti to prepare
příroda nature
přistoupiti to step up (close)
příští future, coming, next
přítel, pl přátelé friend
přítomen přítomna přítomno present
přivanouti to blow near
přivézti-přiveze-přivezl to bring (in a conveyance)
psáti-píše-psal to write
ptactvo birds
pták bird
půl half
půlnoc-i f midnight
půlnoční of midnight
pustopustý empty-empty, totally empty
pustý empty
půvabný charming

a b c č d h ch ij k l m n o p r ř s š t u v z ž

rachocení rattling, rattle
ráj paradise
rakev-rakve f coffin
rameno arm, shoulder
ranní of morning
rdíti-rdí-rděl se to blush
rod family; genus (species = druh)
rojiti se to swarm
rok year
Roll name of castle (Ralsko)
rosa dew
rosný of dew
roste, see růsti grows (up)
roucho robe
rouška veil
rovina plain
rozdílný diverse, various
rozdouti-rozduje-rozdul to blow about, puff out
rozestírati se to spread out
rozháněti to drive apart, scatter, disperse
rozléhati se to ring out, resound, spread out
rozlehlý spreading, broad, expansive
rozlíhati se = rozléhati se to ring out, resound, spread out
rozlíti-rozlije-rozlil to pour out, pour forth
rozloučiti se to say farewell, bid goodbye, take leave
rozložiti to spread out
roznášeti to carry about, scatter
roznítiti to kindle, inflame, induce
rozplakati se to burst into tears, start weeping
rozplynulý melted, dispersed
rozplývati se to melt, disperse
rozsáhlý extensive
rozsmutniti to make sad
rozsmutnivše, -vše having made sad
rozstřený = rozestřený spread out, laid out
roz(e)stupovati se to step apart, step back, part
rozvinouti to unfold, develop
rudě redly (fiery red)
rudý (fiery) red
ruka hand, also: arm
růsti-roste-rostl to grow, grow up
růže rose
růžin, růžina, růžino the rose's (possessive adj from růže)
růžný rosy
růžojasný rosy bright, rose-bright
růžový rosy, pink
rychle quickly, swiftly
rychlý quick, swift

a b c č d h ch ij k l m n o p r ř s š t u v z ž

řetěz chain
říditi to direct, guide, steer
řinčeti to rattle, clatter
říš(e) realm, cf. Reich

a b c č d h ch ij k l m n o p r ř s š t u v z ž

s +gen: from, off, down from; +ins: with
sahati to reach, stretch
sám, sama, samo alone, -self
samý the very
sbor company, band
se himself, herself, itself etc.
se = s +gen: from, off, down from; +ins: with
sebrati-sebere-sebral to gather, collect
seděti to sit, be sitting
sedmý seventh
sejíti se-sejde se-sešel se to come together
sem tam here and there
sen sleep, dream
sententia moralis moral message (Latin)
sestra sister
sestupovati se to come (step) together
severní northern
sevřený compressed, tight
schýliti sink, droop, bend (down)
schýlivši having sunk, drooped, bent
sice indeed
síla strength, force
silný strong
siný light blue, pallid blue (greyish, purplish)
síň f hall
skála rock, cliff
skalina rock
skláněti to bend, bow down
sklepení vault(ing), (cellar) vault
skleslý fallen
sklesnouti to fall, sink
skloniti se to bend down, sink down
skok jump, leap
skon end, demise
skonati to end, die
skončiti to end, finish
skončiti se to end, finish, be ended, finished
skrýti-skryje-skryl to hide, conceal
skryt(ý) hidden, concealed
skučeti to howl
skvíti = skvěti-skvěje/skví-skvěl to gleam, shine, glitter
skvoucí shining, gleaming, glittering
sladký sweet
slavík nightingale
slaviti to celebrate
slavný glorious, noble
slézti-sleze-slezl to climb down
sličný lovely, fair
slít-slije-slil melt; also pour off etc.
slitý molten, melted down
sloup pillar, column
slovo word
složen(ý) resting, leaning, placed, fixed
slunce sun
slyšeti to hear
slza tear, teardrop
slzavý tearful
slzící weeping, tearful
slzičky panny [Marie] "tears of virgin [Mary]", Carthusian pink
smáti se-směje se-smál se to laugh
směti se-smí se-směl se to be allowed, may; negative: must not
smích laughter
smrt death
smrtelný mortal, of death, deathly
smutek sorrow, sadness
smutně sadly
smutný sad
snad perhaps
snadněji more easily
snadnější easier
sněhobílý snow-white
snění dreaming
sníh-sněhu snow
sníti-sní-snil to dream
socha statue
sok rival
sotvaže scarcely
soucit sympathy, fellow feeling
soumrak twilight, gloom
sova owl
spaní sleeping
spáti-spí-spal to sleep
spěchati to hurry, hasten
spěti-spěji-spěl to go swiftly, fleetly; also to head (towards)
spisovatel writer
splynouti to merge (together); to flow down
spočívati to rest
spojiti to unite, join
spolek-spolku band, group
sprostý simple
spustiti to let down, drop, lower
spuštěný lowered
srdce heart
stán (= stan) abode, resting place (normally: tent)
staroměstský of the Old Town (of Prague)
starý old
státi-stojí-stál to stand
státi se-stane se-stal se to become
statný stout, bold, steadfast
stavěti se to stop
stěna wall
stesk lament, sorrow
stezka path
stíhati se pursue, follow swiftly after one another
stín shadow, shade
stíniti to shade, overshadow
stinný shady
stírati to wipe (away, off)
stonání groaning, moaning
stonati to groan, moan
stopený plunged, sunken, drowned
stopiti to plunge, sink, drown
stoupnouti to take a step
stověký "hundred-age", age-old, century/ies-old
strach fear
strana side
strašný (-ť) awful, dreadful, fearful
stráž guard, watch
strážce guard, watchman
strážný guard, watchman
strměti to tower
strojiti se to ready oneself, compose oneself
strom tree
stromek small tree
strop ceiling
strůna = struna string (of musical instrument)
střed middle, centre
stříbrný silver
stříbřící silvering vb adj
střídati se to alternate
stůl table
sťatý severed, beheaded, cut off
suchopar dry heath
sundavati = sundávati to take down
svadlý = zvadlý withered
svatojánská muška firefly, glow-worm, "St John's fly"
svedený seduced (one)
svět world
světlo light nn
světlý light adj
světýlko little light
svíce candle
svírati se to be compressed, clenched, squeezed
svislý hanging, pendulous
svit gleam of light
svítiti to gleam, shine
svítivý gleaming, shining
svůdce seducer
svůj, svá, své his/her/its etc. own
syn son

a b c č d h ch ij k l m n o p r ř s š t u v z ž

šat dress, garment
šedý grey
šepce = šeptá, see šeptati whispers
šepot whisper
šepotání whispering vb nn
šepotati si to whisper to themselves
šeptati (šepce=šeptá) to whisper
šetřiti here: to pay heed to, take account of
šero gloom, dusk
šíra = širého of the wide (short-form adj.)
široký broad, wide
šírošírý wide-wide
šírý = širý wide
štěkání barking vb nn
štíhlý slender, slim
šuměti to rustle, make a noise

a b c č d h ch ij k l m n o p r ř s š t u v z ž

-ť = emphatic particle
tady here
táhnouti se to stretch
tajemný mysterious
tajný secret
tak so
taktéž likewise
takto thus
takť jako just like
taký = takový such a, like this
takže so that
tam (-ť) there
tázati se-táže se-tázal se to inquire, ask
téci-teče-tekl to flow, run
tedy then
teď now
tělo body
temně darkly
temnější darker
temno darkness, dark
temnorudý dark-red
temnost darkness
temnota darkness
temný dark
ten, ta, to (´-t) that, this, he/she/it
tento, tato, toto this
teprv = teprve only
též also, likewise
ticho silence, quiet
tichý quiet, still, silent
tím thereby, "by that"
tíš = tišeji quieter adv
tiše quietly
títi-tne-ťal to cut, chop
tížiti to weigh down, oppress
tma darkness
točiti se to turn, twist, revolve
tolik so much
tón tone, note, sound
touha longing, desire, yearning
toužení longing, yearning, desiring vb nn
toužiti to long, desire, yearn
trapný (-ť) troubled, anguished, tormented,-ing
tráviti to spend, pass
trouba trumpet, horn
truchlenec mourner, one who mourns
truchliti to mourn, sorrow
truchlorouška mourning veil
třeba if need be; necessary
tu here, now
tvář face; cheek
tvor creature
tvořiti to create, form, shape
tvůj, tvá, tvé your
ty you
týl nape, back of the neck

a b c č d h ch ij k l m n o p r ř s š t u v z ž

u +gen: at, near
u = v +acc: into; +loc: in
ubledlý pallid, pale, which has turned pale
ubývati to pass, be diminished, reduced
uctivost respect
uhlídati see, catch sight of
ucho ear
uchvátiti to grip, seize
ukázati-ukáže-ukázal to show, point
umdlelý faint, weak
umírati to die
umlknouti to fall silent
umořiti to deaden, suppress
umrlý dead, defunct
umřelý dead
upadnouti to fall, drop
upírati to fix (gaze)
uplakaný weeping, in tears, tearful
uplynouti to pass (of time), flow away
uplynulý passed, gone by, past
upřený fixed, staring
usedlý resident
usmáti se-usměje se-usmál se to smile
usnouti to fall asleep, slumber
uspati-uspí-uspal to send to sleep, lull
uspávati to lull
usta = ústa n pl mouth, lips
ustavičně constantly, continually
ustoupiti to step back, draw back
utěcha = útěcha comfort, consolation
utichnouti to go quiet, fall silent
utírati to wipe away
uváděti to introduce, bring in
uvadnouti to wither
uvésti-uvede-uvedl to bring (in)
uvíti-uvije-uvil to weave
uzounký (very) narrow
uzříti-uzří-uzřel to see, catch sight of

a b c č d h ch ij k l m n o p r ř s š t u v z ž

v +acc: into; +loc: in
vábiti to lure, attract
valiti se to pour, stream, roll
valný massed, great
vání blowing, wafting vb nn
váš, vaše, vaše your
vášnivý passionate
váti-věje-vál to blow, waft
vázati-víže=váže-vázal to tie, bind, moor
vážný solemn, serious
vbrzku soon, shortly
vděčný grateful, of thanks
vdechnouti breathe in, imbue
vděk thanks
ve = v +acc: into; +loc: in
věc thing
večer evening
večerní of evening, evening adj.
věčně eternally
věčnost eternity
věčný eternal
věděti-ví-věděl to know
věk age
velký large, great, big
ven out
věnec garland, wreath
venku outside
věrnost faithfulness, fidelity
věrný faithful, true
vesel, veselo = veselý/é merry, cheerful
vesele merrily
veselý merry, cheerful, happy
veslo oar
veslování rowing vb nn
vésti-vede-vedl to lead
vésti si to lead, make (for themselves)
vešken all, every (single)
veškeren every (single)
větřík light wind, breeze
větší greater, larger
větýrek light breeze
vězení prison, captivity
vězeň-vězně prisoner, captive
věž f tower
ví, see věděti knows
více more
viděti to see
vichr gust, strong wind
Vilém name, cf Wilhelm, William, Guillaume
vina guilt
vinouti se to wind, entwine
vír whirlwind, whirl, turmoil
vítati to welcome, greet
vítězství victory
víti-vije-vil to weave, wind
vítr-větru wind, breeze
víže = váže, see vázati ties, moors
vížka (small) tower
vjedno in(to) one
vkol round about, also prep. +gen
vkolo round about, also prep. +gen; in a circle
vlas a (strand of) hair
vlasť = vlast-i f native land, own country, own land
vlasy hair
vlastenec patriot
vlastní one's (his etc.) own
vlastnost quality, characteristic
vláti-vlaje-vlál to blow, flutter
vlna wave
vlnka little wave
vlouditi se to creep in
vložiti se to lay itself, impose itself
voda water
voditi to lead, bring, induce
vodní water adj.
voj army, forces, host
vojenský military
volání calling vb nn
voláno bylo it was called, the call arose
volati to call
voliti to choose, select, elect
volně slowly, easily
volný slow, easy
vonný fragrant, sweet-smelling, scented
vplésti-vplete-vpletl to interweave, weave in
vpleten(ý) interwoven, woven in, twisted in
vrah murderer
vrátiti se to return, go back
vražditi to murder, slay
vrch hill, top, summit, peak
vrchol summit
vroucí fervent, burning
vrýti-vryje-vryl to engrave, dig in
vryt(ý) engraved, dug in
vřelý fervent, hot
vřít-vře-vřel to burn, be fervent, seethe
vstáti-vstane-vstal to rise, stand up
vstoupati to rise
vstoupiti to step in, enter
vstříc to meet, towards
však but, however
vše everything, all
všecko everything, all
všickni = všichni everyone, everybody, all
všude everywhere
vtom at that moment, then at once
vůdce leader
vůkolí surroundings, area, environs, vicinity
vůkolní nearby, neighbouring, in the area
vůle will, volition
vůně smell, fragrance, scent
vy you
vyhasla = vyhaslého of an extinguished
vyhaslý extinguished
vyhnati-vyžene-vyhnal to drive out, expel
vycházeti to come out
východ east
výjev sight, scene
vyjíti-vyjde-vyšel to come out
výklad interpretation, explanation
vyniknouti to stand out, be prominent
vyrozuměti se to be understood
vyrýti-vyryje-vyryl to dig out
vysoko high (up)
vystoupiti to come out, step out
výš(e) height
vyšlý risen
vyšší higher
výtí = vytí howling
vyvábiti to lure, entice out
vyveden(ý) led out
vyvésti-vyvede-vyvedl to lead out
vyvrhnouti to cast out
vyvržen(ý) cast out
vyvstati-vyvstane-vyvstal to rise up
vzal, see vzíti took
vzadu at the back
vzbuditi to awaken, rouse
vzdálený far away, far off, distant
vzdálí distance
vzdáti-vzdá-vzdal to give, render up
vzdech sigh
vzdechnouti to sigh
vzdy = vždy always, ever
vzejíti-vzejde-vzešel to rise up, come up
vzešlý risen
vzhůru up, upward
vzíti-vezme-vzal to take
vzmahati se =vzmáhati se to increase, grow, well up, grow stronger
vzplanouti se to blaze up
vzpomnění remembrance, remembering vb nn
vztek fury, wrath, anger

a b c č d h ch ij k l m n o p r ř s š t u v z ž

z +gen: from, out of
za +acc: behind, in, for; +ins: behind, after
za +gen: during
zabírati se to become engrossed
zahalený cloaked, covered, wrapped
zahaliti to cloak, cover, (en)wrap
zachvátiti to seize
zachvěti se (-chvěje,-chvěl) to tremble
zajímati to grip, take hold of
zajíti-zajde-zašel to set, go down/away (behind)
zajmouti-zajme-zajal to occupy
zakvétati to bloom, blossom
zakvítati = zakvétati to bloom, blossom
zalétati to fly, roam; fly off
zanésti-zanese-zanesl to carry off
západ west; setting
zapadající setting, sinking vb adj
západní western
zapadnouti to set, sink, fall
zaplesati to dance, rejoice, leap for joy
zapomenouti, zapomněl to forget
zapomenutý forgotten
zapujčiti = zapůjčiti to lend, give
zardíti se-zardí se-zarděl se to blush
zář glow, shine
zas(e) again
zasednouti to settle
zasedši = zasednuvši having settled, alighted
zastíniti to overshadow
zastírati to shade (with hand)
zástup crowd, throng
zasvitnouti to gleam
zasýpati = zasypati fill in (scattering earth)
zašlý perished, bygone, passed away
zatím meantime, meanwhile
zaváněti to smell, waft scent, be fragrant
zavražditi to slay, murder
zbaviti to deprive
zbledlý pallid, which has turned pale
zbortěný collapsed, broken, demolished, wrecked
zbouřený = vzbouřený stormy, tempestuous
zbraň weapon
z daleka from afar
zdání dreaming, seeming vb nn
zdáti se-zdá se-zdál se to seem, to appear as a dream
zde here
zdlouhavý slow, lingering
zdvíhati to lift, raise
zdvíhati se to rise, raise itself
zdvihnouti to raise, lift up
ze = z +gen: out of, from
zeď f, pl zdě = zdi wall
zeleně greenly
zeleněji more greenly, greener
zelený green
zem, země f earth, land, ground
zemřelý dead (person), pl the dead
zemříti-zemře-zemřel to die
zenit zenith
zhasnouti to be extinguished, go out
zhlížeti se to be reflected
zhloubi from the depth
zhluboka from deep down
zhynouti to perish, die
zchvátiti to seize
zima winter
zírati to gaze, stare
zítra tomorrow
zítřejší tomorrow's, of tomorrow adj.
zívati to gape, yawn
zjev sight
zjeviti to reveal, show
zkaliti to trouble, sully
zklamán, zklamaný disappointed, deceived
zklamati-zklame-zklamal to disappoint, deceive
zkvétající flowering vb adj
zlato gold
zlatý golden
zločinec criminal, wrongdoer, rogue
zlý bad, evil
změniti to change
změniti se to be transformed, changed, altered
změnivše se having been changed, transformed, altered
zmizeti to disappear, vanish
zmlknouti to fall silent, peter into silence
známý familiar, well known
znaný known
znáti-zná-znal to know
zníti-zní-zněl to sound, ring, resound
znovu anew, again
zpět back adv
zpěv song, singing
zpod underneath, from beneath
zpráva news, report
způsob way, manner
zrak gaze, sight
zrcadlo mirror
zříti-zří-zřel to see
ztichnouti to go quiet
ztracený lost
ztrestati to punish
ztrhaný drawn, stiffened; broken, snapped
zub tooth
zván called, appointed
zváti-zve-zval to call, invite
zvenku from outside
zvon bell
zvonek (tolling) bell
zvražděný slain
zvučeti to sound, make a noise
zvuk sound

a b c č d h ch ij k l m n o p r ř s š t u v z ž

žába frog
žádný no adj.; no-one
žal woe, grief
žalm psalm
žaluplný sorrowful, woeful
že that
žel woe, grief
žežhulčin -a -o (žežhulka) the cuckoo's adj.
žíla, v žilách vein, in the veins
žití life, living vb nn
žíti-žije-žil to live
život life
živý living

a b c č d h ch ij k l m n o p r ř s š t u v z ž

* This glossary is much indebted to Antonín Měšťan and Věra Měšťanová, Wörterbuch zu Karel Hynek Mácha: "Máj" (Köln & Wien: Böhlau, 1988).Last updated: February 2018