III: Mámení se přitovaryšilo (Mr. Delusion joins the Travellers)

Table of Contents

KAPITOLA III.

MÁMENÍ SE PŘITOVARYŠILO

O to když on se mnou mluví, hle, teď po straně jakýsi - nevěděl sem, muž-li či žena (nebo divně jaks zakuklený byl a okolo něho jako mhla se dělala) - k nám se přiloudě dí: "Všudybude, kam s tímto pospícháš?" "Do světa ho vedu (dí on), prohlédnouti jej žádostiv jest."

"A proč beze mne? (řekl on zase). Víš, že tvá prováděti, má ukazovati, co kde jest, jest povinnost. Nebo Její Milosti královny vůle není, aby kdo do království jejího vejda, sám sobě, co vidí a slyší, dle líbosti vykládal a něco tu mudroval: než aby se jemu, co a k čemu která věc jest, povědělo, a on na tom přestal."

Odpověděl Všudybud: "Zdaž každý tak drzím jest, aby s jinými zaroveň na řádech našich přestati neměl? Než tento tuším uzdy potřebovati bude. Dobře, podiž!" Takž se k nám připojil a šli sme.

ZVYK PŘI VĚCECH MÁMENÍ SVĚTA. Já pak sobě na mysli: "Bodejž bych já jen tuto zaveden nebyl; titoť se o jakous na mne uzdu smlouvají." I dím k novému tomu tovaryši: "Příteli, neměj za zlé, rád bych také tvé jméno věděl!" Kterýž řekl: "Já sem tlumočník královny světa Moudrosti, kterýž sobě to poručeno mám, abych, jak se čemu v světě rozuměti má, vyučoval. Protož já všechněm, co jich v světě uhlédáš, starým i mladým, urozeným i neurozeným, hloupým i učeným, všecko, co k pravé světské moudrosti přináleží, v mysl vkládám a je k veselosti a dobromyslnosti přivodím: ježto by beze mne i králové, knížata, páni a všickni nejskvostnější lidé v divných tesknostech byli a smutně na světě čas trávili."

Na to já: "Šťastně by mi tě Bůh za průvodčího dal, milý příteli, jestliže to pravé jest. Nebo já se proto do světa pouštím, abych sobě vyhlídl, co by v něm nejbezpečnějšího a nejpotěšenějšího bylo, toho abych se chytil: tebe tedy takového rádce maje, snáze sobě vybrati moci budu." "O tom nepochybuj," řekl on. "Neb ač v království našem všecko znamenitě ušlechtile spořádané a veselé uhlédáš, a že se všechněm královny naší poslušným dobře vésti může, porozumíš: však vždy, pravdať jest, jedno povolání a obchod nad druhý víc pohodlí a zvůle má; budeš sobě ze všeho, co budeš chtíť, vybrati moci. Jáť všecko, co jak jest, vyložím." I dím: "Jak pak tobě říkají?" Odpověděl: "Jméno mé jest Mámení".

Vysvětlivky k textu:

ježto: kdežto;
obchod: zaměstnání;
zvůle: pohodlí, výhody.

CHAPTER III

MR. DELUSION JOINS THE TRAVELLERS

While he was thus conversing with me, someone appeared at our side–I could not tell whether it was a man or a woman (for the fellow was strangely disguised and as if in a haze). "Where are you taking this man, Ubiquitous?" he inquired. "On a world tour," replied my companion; "for he desires to examine it."

2 "Why without me?" queried the stranger, "you know that it is your duty to guide, while it is mine to show whatever there is to see. It is Her Majesty's will that no one, having entered her realm, should himself interpret, as he pleases, what he sees and hears, indulging his own wit. For the scenes should be explained to him and he remain content therewith."

3 "Is there anyone so insolent as not to accept our order, just as all the rest do?" retorted Ubiquitous, "nevertheless, it seems to me that this fellow may require a bridle. Come along, then!" The stranger joined us, and we continued our journey.

4 HABITS OF DELUDING THE WORLD. I, however, thought to myself: "I hope to God that I shall not be misled. These fellows intend to place some sort of bridle on me." Thereupon, I spoke to the newcomer: "Friend, do not be offended; but I would like to know your name." "I am the interpreter of Wisdom, Queen of the world, and am under her orders to instruct men how all things in the world ought to be understood," he answered. "Accordingly, I instill into the minds of all you will meet, both old and young, well-born and commoners, foolish and learned, all that pertains to true worldly wisdom. Thus I give them joy and contentment. For without me even kings, princes, nobles, and all the most distinguished people would find themselves in a strange state of despondency, and would pass their earthly days in sorrow."

5 "How fortunate that God has sent you as my guide, dear friend, if what you say is true!" I exclaimed, "for I have started on this journey in order to find the most reliable and delightful thing in the world, so that I may lay hold of it. Having you for my counsellor, I shall be able to choose more easily." "Have no doubt about it," he rejoined, "for although you will find everything in our kingdom excellently and splendidly ordered and jolly, and will learn that all who are willing to obey our Queen never fail of a comfortable living; it is, nevertheless, true that some professions or businesses have more comfort and leisure than others. You will be able to choose among them as you please. I shall explain all that is necessary to you." "What then is your name?" I inquired. "My name is Delusion."

ježto: kdežto

obchod: zaměstnání

zvůle: pohodlí, výhody