LI. Poutník křesťany podle stavů prohlédá (The Death of Faithful Christians)

Table of Contents

KAPITOLA LI.

SMRT KŘESŤANŮ VĚRNÝCH

SMRT KŘESŤANŮ LIBÁ. Když sem se pak dosti mezi křesťany těmito naprocházel a na jejich činy nadíval, spatřil sem naposledy, že i mezi nimi Smrt se procházela: ale ne tak jako v světě postavy mrzuté, nahá, nemilá, než obvinutá pěkně prostěradly Kristovými, jichž v hrobě byl zanechal. Ta jednák k tomu, jednák k onomu přistoupivši, že čas jest odjíti z světa, pověděla. Ach, jaká radost a plésání, kdo té noviny dostal! Jen aby spíš bylo, všeliké bolesti, i meč, i oheň, i kléště, i všecko podnikali. I usnul každý pokojně, tiše a libě.

ZPŮSOB JEJICH PO SMRTI. A já hledě, co s nimi dále bude, spatřil sem, že anjelé podlé Božího poručení každému místo obhlídli, kde by pokojíček svůj a odpočinutí míti mělo tělo jeho: kamž když od přátel neb nepřátel, neb anjelů samých vloženo bylo, ostříhali hrobu, aby těla svatých v pokoji před Satanem chována byla, a ani nejmenší prášek z nich se neztratil. Jiní za tím anjelé, duši pojmouc, nesli zhůru v blesku a plésání divném: kamž když za nimi (perspicillí přiopraviv) zrakem víry pronikl, spatřil sem slávu nevypravitedlnou.

CHAPTER LI

THE DEATH OF FAITHFUL CHRISTIANS

FOR A CHRISTIAN DEATH IS PLEASANT. After having strolled sufficiently among the Christians and having examined their behavior, I finally saw that Death also moves among them. But it is not as in the world—of a hideous, naked, and repulsive —but is wrapped up neatly in the linen-clothes which Christ left in His grave. Death approached one here and another there and informed them that it was time for them to depart from the world. Oh, what a joy, what a rapture was his who received this message! They submit to all manner of pain, even the sword, fire, pincers, or any other torture, only to hasten the time of their deliverance. Then each falls asleep peacefully, quietly, and gladly.

2 WHAT HAPPENS TO THEM AFTER DEATH. Watching what was to follow, I observed that the angels, according to God's command, found for each of them a spot where his body is to have its little resting chamber. When the body is placed there by friends or enemies, or even by the angels themselves, the latter guard the tomb so that the bodies of the saints are secure from Satan lest the least grain of dust should be lost. Other angels, meanwhile, taking the soul, convey it up in splendor and with wonderful raptures. When I gazed after them (adjusting my glasses), I perceived there glory ineffable.