LIII. Poutník za domácího Božího přijat (The Pilgrim is Received among God's Own)

Table of Contents

KAPITOLA LIII.

POUTNÍK ZA DOMÁCÍHO BOŽÍHO PŘIJAT

To když já dopovím, ozve mi se z prostřed trůnu Spasitel můj Pán Ježíš a rozkošnými těmito ke mně slovy promluví: "Nebojž se, milý můj, já s tebou jsem, tvůj Vykupitel, já Utěšitel tvůj, neboj se. Aj, nepravost tvá odňata jest od tebe, a hřích tvůj shlazen. Radůj se a plésej, nebo jméno tvé mezi těmito napsáno jest, když mi věrně sloužiti budeš, jako jeden z těchto budeš. Cos viděl koli, uživ toho k bázni mé, a větší věci nad tyto uzříš časem svým. Ostříhej se jen v tom, k čemu sem tě zavolal, a jakť jsem cestu k slávě této ukázal, tak ní kráčej. Buď v světě, dokud tě tam nechávám, poutníkem, podruhem, příchozím a hostem: u mne pak zde domácím mým, právo nebešťanství tobě se dává. A protož zde obcování své míti hleď! a měj mysl ke mně co nejvýš vždycky zdviženou, k bližním co nejníž skloněnou; zemských věcí, dokud tam jsi, užívej, v nebeských se kochej; buď povolný mně, odporný a odbojný světu a tělu; ostříhej vnitř tobě ode mne udělené moudrosti, zevnitř tobě ode mne poručené sprostnosti; měj hlásné srdce, tichý jazyk: k čitedlnosti bíd bližních buď outlý, k snášení vlastních křivd otrlý; duší služ mně samému, tělem, komu můžeš aneb musíš; coť poroučím, čiň, co na tě vzkládám, nes; k světu buď neochotný, ke mně vždycky se vinoucí; v světě buď tělem, ve mně srdcem. Tak budeš-li činiti, blažený jsi a dobře bude tobě. Odejdiž již, milý můj, a stůj v losu svém až do skonání svého, užívaje potěšení, k němuž sem tě přivedl, s radostí."


Vysvětlivky k textu

rozkošnými: vlídnými;
uživ: užij;
podruhem: nájemníkem;
příchozím: poutníkem;
odporný: odpor kladoucí;
outlý: citlivý.

CHAPTER LIII

THE PILGRIM IS RECEIVED AMONG GOD'S OWN

When I concluded, my Savior, Jesus Christ, addressed me from the midst of that throne in these delectable words: "Do not fear, my beloved, for I, your Redeemer, am with you; I am your comforter, be not afraid. Behold, your iniquity is taken away and your sin is blotted out. Rejoice and be glad, for your name is written among these, and if you will serve me faithfully, you shall become one of them. Whatever you have seen, use it in the fear of me, and in time you shall behold greater things than these. Guard yourself in the calling with which I have called you and walk in the way to glory that I have pointed out to you. As long as I leave you in the world, remain there as a pilgrim, a stranger, an alien, and a guest; but with me you are a member of my household, for I grant you the right of citizenship. Therefore, seek to have your conversation here, and have your mind ever lifted up to me as constantly as you can, but condescend to your neighbors as low as possible. Make use of the earthly things as long as you live on earth, but determined against the world and the flesh. Guard within yourself the wisdom I gave you, but outwardly observe the simplicity I commanded you. Have a vocal heart, but a silent tongue. Be sensitive to the sufferings of your neighbors, but inured to the wrongs inflicted upon yourself. Serve me alone with your soul, but with your body whomsoever you can or must. What I command, do, what I lay upon you, bear. Be restrained toward the world, but intimate with me. Remain in the world with your body, but with me with your heart. If you do these things, blessed are you, and it shall be well with you. Depart now, my beloved, and persevere in your calling to the end, joyfully using the solace which I have brought you."

rozkošnými: vlídnými

uživ: užij

podruhem: nájemníkem

příchozím: poutníkem

odporný: odpor kladoucí

outlý: citlivý