XL. Poutník jak proměněn (How the Pilgrim Was Transformed)

Table of Contents

KAPITOLA XL.

POUTNÍK JAK PROMĚNĚN

VYPSÁNÍ NOVÉHO RODU. To když já mluvím, počne mi se větší ještě světlo dělati, a spatřím obrázky ty, kteréž sem prv ošoustané a oblámané viděl, celé již a patrné a krásné, nýbrž hýbati se tu před očima mýma začínající. Tolikéž ta rozmetaná polámaná kola v jedno se spojila, a z nich ušlechtilý jakýsi nástroj jako hodiny, běh světa a divnou Boží správu vyobražující, se udělal. Spravili se i ti žebříkové a zhůru k oknu tomu, kterýmž se nebeské světlo vpouštělo, postavili, takže se tam, jakž sem porozuměl, vyhlédati mohlo. Křídla pak, kteráž sem prvé s vyšklubaným peřím viděl, dostala nového velikého peří, kteráž vzav ten, kterýž se mnou mluvil, Pán můj, připjal je ke mně a řekl: "Synu, já na dvou místech bydlím; na nebi v slávě své a na zemi v srdci skroušeném. A ty od toho času, chci, aby také dvoje obydlí měl: jedno zde doma, kdež sem i já s tebou býti připověděl; druhé u mne v nebi, kamž aby se vznášeti mohl, křídla tato (jenž jsou žádost věcí věčných a modlitby) tobě přidávám; budeš moci, kdy budeš chtíti, ke mně se proletnouti, a tak ty se mnou a já s tebou rozkoše míti."


Vysvětlivky k textu

ošoustané: odřené.

CHAPTER XL

HOW THE PILGRIM WAS TRANSFORMED

DESCRIPTION OF THE REBIRTH. While I was speaking, the light about me began to increase and I perceived that those pictures, which I had formerly seen faded and broken, became whole, clearly observable, and beautiful. Indeed, they began to move before my eyes. Likewise, the scattered and broken wheels were assembled into one whole and produced a wonderful instrument, like a clock, manifesting the courses of the world and God's marvelous government of it. The ladders, leading up to the window through which the heavenly light was streaming, were also repaired, and I understood that by means of them I could peer out into the beyond. The plucked wings which I had observed previously now received new and large feathers, and the Lord who had spoken with me took them and fastened them to my back. "My son, I dwell in two places, " he said, "in the glory of my heaven and in the contrite heart on earth. Hence, I desire that you also should have two habitations; one here at home, where I have promised to dwell with you, and the other with me in heaven. I give you these wings (which are the desire of eternal things) that with them you may reach heaven; you will be able, whenever you wish, to lift yourself up to me, that we may have delight in each other."

ošoustané: odřené