VI. Osud rozděluje povolání (Fate Distributes Callings)

Table of Contents

KAPITOLA VI.

OSUD ROZDĚLUJE POVOLÁNÍ.

BRANNÝ SVĚTA OSUD. I zejdeme po jakéms tmavém šneku dolů, a aj, v té bráně veliká síň plná mladého lidu, a po pravé straně sedící zůřivý stařec a držící v ruce veliký měděnný hrnec. I viděl sem, an k němu všickni od Brány života přicházející přistupovali, a každý do toho hrnce sáhna a cedulku s nějakým písmem vytáhna, hned do některé ulice města, jeden s radostí a výskáním běžel, jiný s zámutkem a stýskáním, kroutě se a ohlédaje, šel.

POVOLÁNÍ ROZDĚLUJÍCÍ. I přistoupím blíž a nahlédnu některým do těch cedulek a vidím, že tento vytáhl: Panuj, jiný: Služ; tento: Rozkazuj, jiný: Poslouchej; tento: Piš, jiný: Oř; tento: Uč se, jiný: Kopej; tento: Suď, jiný: Bojuj etc. I divím se, co to jest. Všezvěd mi dí: "Tu se povolání a práce rozdělují, k čemu se kdo v světě potřebovati dáti má. Ten pak správce nad losy slove Osud, od něhož každý do světa vcházející instrukcí tím způsobem vzíti musí."

POUTNÍK O PROHLÉDNUTÍ PRVÉ VŠEHO PROSÍ. Vtom mne Mámil z druhé strany drbne, abych také sáhl, návěští dávaje. Já prosil, abych nucen nebyl jednoho něčeho hned (bez prohlédnutí prvé) chytiti, ovšem tak slepému štěstí, sedni mi co sedni, se poručiti. Ale povědíno mi, že to bez vědomí a dovolení pana rejenta, Osuda, býti nemůže: takž já k němu přistoupě, pokorně žádost svou přednáším, já že sem tím oumyslem přišel, abych sám všecko prohlédl, a teprv co by mi se líbilo, sobě vybral.

A POVOLENÍ DOSTÁVÁ. On odpověděl: "Synu, vidíš, že toho jiní nečiní, ale co se jim podá neb naskytne, toho se drží. Však poněvadžs toho tak žádostiv, dobře;" a napsav cedulku, "Speculare" (to jest Dívej se neb Zpytuj), dal mi a pustil mne.


Vysvětlivky k textu:

Branný: strážce brány; tedy: Strážcem brány světa je osud;
šneku: točitém schodišti;
zůřivý: přísný;
písmem: nápisem;
potřebovati: užíti;
drbne: strčí;
ovšem: neřku-li;
rejenta: vladaře.

CHAPTER VI

FATE DISTRIBUTES CALLINGS

FATE, THE SENTINEL OF THE WORLD. We descended a dark, winding staircase and entered the gate in which a large hall was filled with young people. On the right sat a fierce-looking old man holding a large copper pot in his hand. I noticed that all who arrived from the Gate of Life presented themselves before him and each, putting his hand into the pot, drew out a piece of paper inscribed with a word. Thereupon, he went toward one of the streets, either running and joyfully shouting, or walking with a sorrowful mien, complaints, grimaces, and backward glances.

2 DISTRIBUTING OF OCCUPATIONS. I approached nearer and took a look at some of the slips. One read, Rule!; another, Serve!; or Command!; or Obey!; or Write!; or Study!; or Hoe!; or Judge!; or Fight!; and so on. I was amazed at the scene. Mr. Searchall explained it by saying: "Here are distributed the callings and occupations in accordance with which each person is allotted his lifework. He who directs these lots is called Fate, and all who enter the world must receive his assignment."

3 THE PILGRIM WANTS FIRST TO EXAMINE ALL. Just then Mr. Delusion nudged me, indicating that I, too, should draw a lot. But I begged that I might not be assigned to any particular occupation (until I had first examined it) in order not to entrust my lot, come what may, to blind chance. I was told, however, that without the knowledge and consent of the lord regent, Fate, such an exception was not permitted. Stepping up to him, therefore, I humbly presented my petition: that I came with the intention of examining all things before I would make my choice of what would most appeal to me.

4 AND HE OBTAINED PERMISSION. "Son, " he answered, "you see that others do not do so, but abide by what they receive or what happens to fall to them. But since you desire it so much, I consent. " Having then inscribed on a slip of paper the word Speculare! (i.e., Examine or Investigate), he handed it to me, thus dismissing me.

Branný: strážce brány; tedy: Strážcem brány světa je osud

šneku: točitém schodišti

zůřivý: přísný

písmem: nápisem

potřebovati: užíti

drbne: strčí

ovšem: neřku-li [Search in: Vokabulář webový]

rejenta: vladaře